Ochrana osobných údajov (GDPR)

GDPR - ochrana osobných údajov

Vyhlásenie prevádzkovateľa el. obchodu eu1aroma.flox.sk o ochrane osobných údajov poskytovaných kupujúcimi pri objednávaní tovarov

Prevádzkovateľom el. obchodu 'www.eu1aroma.flox.sk 'je spoločnosť B&B – Digamma s.r.o. , s. r. o., Komenského 215/25, Slovenská republika, zápis: OR OS v Nitra, oddiel: Sro vložka číslo: 26157/N, IČO: 45408670, DPH: 2022994149. Kontaktné údaje: +421 907 282 369, eu1aroma(at)gmail.com (v ďalšom predávajúci).

Zákazníkom (v ďalšom spotrebiteľ) je akákoľvek fyzická osoba nepodnikateľ spôsobilá k právnym úkonom, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho v el. obchode 'www.eu1aroma.flox.sk '.

Predávajúci si váži prejavenú dôveru spotrebiteľa, uvedomuje si dôležitosť otázok dôvernosti osobných údajov a želá si, aby spotrebiteľ mal vedomosť o tom, ako sú používané osobné údaje spotrebiteľa pri objednávaní tovarov.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že:

1. spotrebiteľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a doručenia tovaru, číslo telefónu a e-mailovú adresu

2. spotrebiteľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu

3. spotrebiteľ si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa do svojho konta v el. obchode v časti "Môj profil".

4. predávajúci týmto oznamuje spotrebiteľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "Nariadenie"), predávajúci ako Prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov so spotrebiteľom a spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán

5. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby spotrebiteľovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu spotrebiteľa informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách

6. predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

7. predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia bude osobné údaje spotrebiteľa získavať výlučne na účel uvedený v obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach

8. predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje spotrebiteľa vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach
b) svoje kontaktné údaje, resp. kontaktné údaje zodpovednej osoby predávajúceho
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a právny základ spracúvania osobných údajov
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je spotrebiteľ povinný poskytnúť
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí spotrebiteľovi objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje spotrebiteľovi, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) identifikáciu a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je spotrebiteľ povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť spotrebiteľovi všetky vyššie uvedené informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa so spotrebiteľom dohodne.

Spotrebiteľ má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo podľa tohto bodu písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa tohto bodu, žiadosť sa považuje za podanú podľa Nariadenia.

Spotrebiteľ má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak spotrebiteľ namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého spotrebiteľa sa na takéto účely už nebudú spracúvať.

Spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov. Ak spotrebiteľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti spotrebiteľa, poskytne predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia jeho žiadosti.

Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov potrebných na zabezpečenie dopravy – prepravné resp. kuriérske spoločnosti

Predávajúci si vyhradzuje právo na občasnú zmenu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, napr. po pridaní nových služieb alebo zmenách technológií. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaného vyhlásenia v el. obchode 'www.eu1aroma.flox.sk '. Ak predávajúci vykoná nejaké významné zmeny týkajúce sa manipulácie s osobnými údajmi, upozorní spotrebiteľa prostredníctvom el. pošty zreteľným a jednoznačným oznamom o týchto zmenách. V prípade, ak sa zmeny dotýkajú údajov, pre ktoré je zo zákona nevyhnutný výberový súhlas, požiada najskôr spotrebiteľa o vyjadrenie takéhoto výberového súhlasu.

Predávajúci ďalej vyhlasuje, že cookies (súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na pevnom disku návštevníka el. obchodu 'www.eu1aroma.flox.sk ', ktoré umožňujú el. obchodu 'www.eu1aroma.flox.sk ' spoznať počítač pri jeho opätovnej návšteve) nepoužíva na získavanie informácií týkajúcich sa používania el. obchodu 'www.eu1aroma.flox.sk '.

Spotrebiteľ v prípade akýchkoľvek nejasností, otázok alebo spojitostí k Vyhláseniu o ochrane osobných údajov môže kontaktovať predávajúceho aj na zákazníckej e-mailovej adrese eu1aroma@gmail.com.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie